Menu_klikud.png

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bentax A/S

1. Generelt: 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem de erhvervsdrivende parter. 


2. Betaling: 

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som Bentax A/S ikke har anerkendt. Betaler køber senere end aftalt, er Bentax A/S berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er aftalt til 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, dernæst på hovedstolen. 


3. Levering: 

Alle ordre under kr. 1.500,00 netto tillægges de faktiske omkostninger, dog minimum kr. 100,00. Øvrige leverancer leveres fragtfrit.   Leveringstider er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Bentax A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.  Levering af udstyr og automater er i ”gadeniveau”. Ved trapper og lign. Kontaktes Bentax A/S for pris.  Adgangsvejen til monteringssted skal kunne tåle kørsel med palleløfter eller sækkevogn med gummihjul. 


Installation af automater: Indenfor en meter fra automatens opstillings sted skal der forefindes vandtilslutning. Denne skal afsluttes med ½”ballofixhane eller ½” kuglehane. Det anbefales at der monteres kalkfilter på alle varmdriksautomater. Evt. huller til træk af vand og el i bordplade, skabe o.lign. skal være lavet før montagen kan påbegyndes. El: minimum 230V med jord, dog ofte 380V. Vær obs. På specielle forhold i forbindelse med vægmotering.


4. Bestillingsfejl: 

Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Bentax A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 150,00. Godkendte, returnerede varer krediteres til gældende dagspriser. 


5. Produktinformationer: 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Bentax A/S. Såfremt Bentax A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. 


6. Service i weekender og helligdage:

Kunden er altid velkommen til at kontakte Bentax. I weekender og helligdage henviser vi til vagttelefonen: 7244 4433. Opstår der behov for et teknikerbesøg, udenfor normal arbejdstid faktureres kunden et vagtbegyr: Kr. 2000, herunder hører kørsel. Arbejdstid faktureres kr. 860 /timen. Ved serviceaftaler er reservedele inkluderet.  


7. Immaterielle rettigheder: 

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Bentax A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 


8. Fejl og mangler: 

Bentax ApS er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. For dele, der er udskiftet eller repareret, er perioden dog seks måneder. Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Bentax A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Bentax A/S skriftlige samtykke, fritages Bentax A/S for enhver forpligtelse. Køber er for egen regning selv pligtig til selv, og på eget ansvar, at sørge for at købt, elektronisk udstyr, kan tilkobles forsyningsspænding med jordforbindelse og med maksimal overgangsmodstand på 10 ohm til jord. Bentax A/S fremhæver at dette arbejde skal udføres af autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med stærkstrømslovgivningen med dertil hørende bekendtgørelser herom. 


Bentax fralægger sig ethvert ansvar for udbedring af fejl der skyldes manglende montering af kalkfilter eller manglende rettidig udskiftning af kalkfilter.  Reparation af fejl, udskiftede dele samt kørsel til opkald der skyldes manglende filtrering af vand vil altid blive faktureret kunden.

Alle fejl der skyldes mangel på filtrering af kalk i vand 


Bentax A/S kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Bentax A/S i original emballage. Bentax A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. 


Bentax A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Bentax A/S, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid Bentax A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet. 


9. Ansvarsbegrænsning: 

Et erstatningskrav overfor Bentax A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Bentax A/S's erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Bentax A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Bentax A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler fra tredjemands side i forbindelse med afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Bentax A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Bentax A/S opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 


10. Produktansvar: 

Bentax A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar. For tingskade er Bentax A/S alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bentax A/S eller andre som Bentax A/S har ansvaret for. Ansvaret for erhvervstingskade er begrænset til max. kr. 5.000.000,00. Bentax A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I det omfang Bentax A/S overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælger i det foregående har begrænset sit ansvar. 


11. Transport af rettigheder og pligter:

Bentax A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 


12. Tvister: 

Enhver tvist mellem Bentax A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245, hvad enten sagen anlægges af Bentax A/S mod køber eller af køber mod Bentax A/S. 


Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 


© 15. Januar 2015


bentax_logo_250

Svenstrup Bane Alle 3 | DK 9230 Svenstrup J | TLF. 9810 3210

Kontrol Rapport
flogo-RGB-HEX-Blk-58
In-Black-34px-R

Cookie


Vi bruger cookies til vores statistikker for løbende at forbedre hjemmesiden for vores brugere. Du kan læse mere om vores cookie politik her i vores Privatlivsbeskyttelsespolitik

OK