close

Dansk

Code of conduct

Formål

Bentax ønske at være en attraktiv samarbejdspartner, leverandør og arbejdsplads. Derfor ønsker vi, som virksomhed, at opretholde og garanterer en høj etisk standard.

Vi arbejder ud fra tre dybt forankrede værdier:

        • Hæderlighed
        • Ordentlighed
        • Høj faglighed

Det er ud fra disse tre værdier, at alle i Bentax kan arbejde målrettet mod at hjælpe vores kunder med at servere kaffe af bedste kvalitet til deres medarbejdere, kunder og gæster. Det er dette fundament der styrer alle Bentax’ adfærd, beslutninger og handlinger.

Vi lærer af vores omgivelser og af den erfaring vi løbende får. Vi bliver dygtigere når der stilles krav og vi udfordres. Vi vil gerne udfordres og vi udfordrer også gerne.

Det er i denne ånd dette kodeks er lavet. Vi har således nedskrevet de rammer, som vi driver virksomhed ud fra og som vi naturligvis opfylder. Det er vores forretningsmæssige kodeks.
Vi værdsætter at mange af vores leverandører allerede arbejder ud fra egne principper og standarder. Vi beder dem på ingen måde om at erstatte disse med vores kodeks, men blot at også vores værdier og principper omfavnes.

Dette kodeks har til formål at synliggøre vores forventninger og samarbejde med dig, som vores leverandør. Du skal se dette som en række minimumsstandarder, som vi forventer at du lever op til. Hvis du gør mere eller andet er det bare rigtig fint.

Hvis du ønsker at handle med os, forventer vi at du tager disse principper og forpligtelser seriøst, promoverer disse over for relevante personer og opfordre til ansvarlig forretningspraksis i din egen forsyningskæde.

Forretningsintegritet og etiske principper

Vores tre værdier: hæderlighed, ordentlighed og høj faglighed gør, at vi driver vores forretning ud fra høj integritet og etik. Vi ønsker at samarbejde med virksomheder som også ønsker at drive forretning på samme niveau.

Som et resultat heraf kan ansatte i Bentax, kunder, samarbejdspartner og leverandører forvente at Bentax lever op til de opstillede punkter. Ligesom vi forventer at vores leverandører lever op til disse punkter.

At overholde lovgivning og regler
Vores leverandører skal, lige som vi, overholde alle gældende love, regler og standarder i deres
virksomhed og i deres forhold til os og andre. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, love og
regler vedrørende arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse, korruption, konkurrence
og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Anti-korruption
Vi forventer at vores leverandører, ligesom vi, tager aktivt afstand fra alle former for korruption,
herunder bestikkelse, afpresning, nepotisme og andre former for utilbørlig påvirkning af
beslutningstagere. Leverandører skal sikre, at deres forretningspraksis og -transaktioner er
gennemsigtige og fri for enhver form for korruption.

Arbejdsforhold og menneskerettigheder
Vi forventer, at vores leverandører, som vi, respekterer og støtter grundlæggende
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder retten til frihed, lige muligheder, ikke-diskrimination og fair arbejdsvilkår.

Leverandører skal sørge for, at deres medarbejdere er beskyttet mod enhver form for misbrug,
herunder tvangsarbejde, børnearbejde og menneskehandel.

Sundhed og sikkerhed
Vi forpligter os til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere, herunder vores
egne medarbejdere og dem, der arbejder i vores forsyningskæde.

Vi forventer, at vores leverandører tager de nødvendige skridt for at beskytte deres medarbejderes
sundhed og sikkerhed og overholder alle relevante love og standarder.

Vi forventer, at vores leverandører giver deres medarbejdere adgang til beskyttelsesudstyr og
træning i sikkerhed og sundhed. Leverandører skal også lave tiltag for at minimere risikoen for
ulykker og skader på arbejdspladsen og for at håndtere arbejdsrelaterede sygdomme og skader på
en passende måde.

Vi mener, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en grundlæggende rettighed for alle medarbejdere
og en forudsætning for et produktivt og godt arbejdsmiljø.

Omtanke for mennesker og miljø
Vi ønsker at minimere vores negative aftryk på miljøet og at fremme ressourceoptimerede praksisser.

Vi forventer, at vores leverandører også arbejder aktivt på at reducere miljøpåvirkning og
minimerer forbruget af ressourcer, som f.eks. vand, el, fossile brændstoffer mv. Vi forventer at alle
relevante miljølove og -standarder overholdes og at man arbejder med at reducere udledninger af
drivhusgasser, fossile brændstoffer vand- og energiforbrug.

Vi ser frem til at arbejde sammen med vores leverandører for at arbejde målrettet mod at fremme forhold for mennesker og miljøet – både lokalt såvel som globalt.

Gennemsigtighed og rapportering
Vi forventer at vores leverandører er åbne og transparente i deres forretningspraksis. Leverandører skal samarbejde med os i tilfælde af eventuelle problemer eller uregelmæssigheder, og de skal straks rapportere ethvert brud på denne code of conduct eller anden relevant lovgivning eller standard.

Vi forbeholder os retten til at undersøge ethvert brud på denne code of conduct og træffe passende foranstaltninger, herunder ophævelse af vores samarbejde.

Vi opfordrer vores medarbejder, leverandører og andre samarbejdspartnere til at rapportere ethvert brud på denne code of conduct eller andre relevante love eller standarder. Vi anerkender, at det kan være svært eller skræmmende for en person at rapportere uregelmæssigheder, og derfor har vi en whistleblower-ordning. Alle kan rapportere eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder til os, og vi vil behandle disse rapporter med fortrolighed og respekt. Du kan læse mere om ordningen og hvordan den benyttes på vores hjemmeside.

Bentax den 12. maj 2023

Mette Kaarsberg
Bentax A/S

arrow_upward