close

Bentax

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet fremgår af tilbud eller er skriftligt aftalt mellem de erhvervsdrivende parter.

Eventuelle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers dokumenter, er ikke bindende for Bentax A/S medmindre Bentax A/S skriftligt har accepteret disse. Disse betingelser har i givet fald forrang for køberes betingelser.

Betaling:
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Dette kræver dog at køber er blevet kreditvurderet og oprettet som kunde i Bentax A/S database. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav, medmindre Bentax A/S på forhånd har anerkendt modkravet. Betaler køber efter den aftalte frist, er Bentax A/S berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndte måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Ved udsendelse af rykkere tilskrives et rykkergebyr på DKK 100,00 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, dernæst på hovedstolen.

Er Køber ikke oprettet i Bentax A/S system kan køber handle mod kontant betaling med kort på Bentax A/S webshop.

Bentax A/S forbeholder sig ejendomsretten over de solgte varer, indtil endelig betaling har fundet sted.

Priser og prisændringer
Alle priser er opgivet ekskl. moms. Alle angivelser af priser i prislister mv. er alene vejledende.
Bentax A/S er berettiget til uden varsel at ændre priser på alle varer og tjenesteydelse, herunder som følge af ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, transportomkostninger, udviklingen i råvarepriser og andre forhold som ikke kan tilregnes Bentax A/S. Serviceaftaler og andre aftaler på service mv. reguleres altid en gang årligt pr. 1 januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset dog minimum med 2% p.a.

Levering:
Alt salg sker Ex Works. Fragt tillægges med minimum kr. 125 og efter faktiske omkostninger. Varekøb over kr. 1500 er fragtfrit i Danmark. Der leveres til modtageres rampe eller dør i jordhøjde. Ved yderligere behov i forbindelse med levering kontaktes Bentax A/S herom. Tillæg kan da forekomme. Ved levering af maskiner og udstyr skal adgangsvejen til monteringssted kunne tåle kørsel med palleløfter eller sækkevogn med gummihjul.

Leveringstider er vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Bentax A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for forsinkelser, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

Hvis Bentax skal montere, tilslutte og justere udstyr, skal samtlige el-, vand- og afløbsinstallationer være klargjort forinden. Bentax A/S serviceafdeling kan forud for leverance kontaktes for at få nærmere oplysning om krav til tilslutning af vand, el og afløb.

Bestillingsfejl:
Varer tages ikke retur. Kun efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Kaffe, te, kakao og andre fødevarer og fordærvelige varer tages aldrig retur. Bentax A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog minimum kr. 150,00. Godkendte, returnerede varer krediteres til gældende dagspriser.

Produktinformationer:
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Bentax A/S. Hvis Bentax A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

Fejl og mangler:
Køber har pligtigt til straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Bentax A/S skriftlig meddelelse herom, med angivelse af, hvori manglen består. Hvis køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer straks, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Bentax A/S skriftlige samtykke, fritages Bentax A/S for enhver forpligtelse.

Bentax fralægger sig ethvert ansvar for udbedring af fejl, der skyldes manglende montering af kalkfilter, manglende rettidig udskiftning af kalkfilter eller forkert tilkoblet forsyningsspænding. Tilsvarende gælder ved fejl i netværk eller ved manglende netværksdækning. Reparation af fejl, udskiftede dele samt kørsel til udkald, der skyldes sådanne forhold, vil altid blive faktureret kunden.

Ved reklamation
Bentax A/S kan efter modtagelsen af en reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Bentax A/S i original emballage. Bentax A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del.

Bentax A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Bentax A/S, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. Bentax A/S kan frit vælge at afhjælpe mangler ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor Bentax A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Bentax A/S' erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og Bentax A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Bentax A/S er uden ansvar for forsinkelse eller for mangler fra tredjemands side i forbindelse med afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Bentax A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Bentax A/S´ opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, hvis deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Produktansvar:
Bentax A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar. For tingsskade er Bentax A/S alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bentax A/S eller andre, som Bentax A/S har ansvaret for. Ansvaret for erhvervstingskade er begrænset til max. DKK 5.000.000,00. Bentax A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I det omfang Bentax A/S overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde Bentax A/S skadesløs i samme omfang som Bentax A/S i det foregående har begrænset sit ansvar.

Transport af rettigheder og pligter:
Bentax A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvister:
Enhver tvist mellem Bentax A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245, hvad enten sagen anlægges af Bentax A/S mod køber eller af køber mod Bentax A/S.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

© 23. april 2024.

arrow_upward