Bentax-Brand-Logo-rgb-250
Menu_klikud.png
Du er logget ind som en anden bruger. Returner til egen bruger.
Se Kurv

Privatlivsbeskyttelsespolitik

FOR BENTAX A/S, herunder webshoppen HOMEBARISTA.DK og BENTAX FINANS APS herefter samlet benævnt “Bentax”

DATANSVARLIGHED


Bentax tager din persondatabeskyttelse alvorligt.


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:


Bentax A/S herunder webshoppen homebarista.dk CVR-nr. 27 66 58 10 og

Bentax Finans ApS, CVR-nr. 31166209


Adresse:

Svenstrup Bane Alle 3

9230 Svenstrup J


Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på mk@bentax.dk.


Bentaxs repræsentant er Mette Kaarsberg.BEHANDLING AF PERSONDATA

Type af data

Bentax anvender data om dig i forbindelse med den kunderelation, vi har med dig. Vi behandler blandt andet persondata, som vi er forpligtet

til i henhold til lovgivningen, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores håndtering af din/-e ordre.


De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige oplysninger, eksempelvis navn, email, adresse, telefonnummer, CPR nummer og fotolegitimation


Formål

Bentax indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med tilbudsgivning, ordrebehandling og øvrige henvendelser. Ligesom vi

behandler persondata for at leve op til lovgivningen om f.eks. Hvidvaskning. Gennem det samtykke du har givet os, kan vi ligeledes udsendemarketingmateriale,

som kan være af interesse for dig.


Relevante og nødvendige persondata

Bentax behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.

Bentax anvender ikke flere data, end dem, vi har brug for i forhold til vores samarbejdsforhold.


Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til vores fastsatte formål.


Kontrol og opdatering af persondata

Bentax kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata,

enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.


Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine

persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning

Bentax sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver

opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.


Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring her.


Lovligt grundlag

Bentax skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordre, hvilket formål er lovligt. Hvis der ikke foreligger et lovligt

grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger.


Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.


Videregivelse

I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Bentax videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt

grundlag herfor.


SIKKERHED

Bentax beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Bentax har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.


For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.


OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi vil løbende opdatere nærværende privatlivspolitik. Du vil altid kunne tilgå seneste version på vores hjemmeside bentax.dk og homebarista.dk. Du kan nederst i politikken se datoen for, hvornår politikken senest er opdateret.


14.06.2018/MK